حمایت از نوآری، اختراع و اکتشاف

حمایت از نوآری، اختراع و اکتشاف

حمایت از خلاقیت های نوآورانه و مبتکرانه اعضاء یکی دیگر از رسالت های سازمان به شمار می رود، در این بخش از حمایت ها اعضاء می توانند برای معرفی و ثبت اختراع و یا نوآوری خود با ارایه گزارش مکتوب و یک نمونه از دستاورد مورد نظر به سازمان (معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی) مراجعه و تقاضای کتبی خود را مبنی بر طی روند ثبت اختراع تحویل نمایند.

از سوی معاونت آموزش سازمان موضوع مورد ادعایی عضو به یک هیئت داوری ۳ نفره ارجاع و در صورت موافقت حداقل ۲ نفر از اعضای هیئت داوری با ادعای مربوطه، مراتب حهت ثبت اختراع به اداره کل ثبت اختراعات گزارش می شود.

البته در مواردی اعضاء بدون مراجعه به سازمان مستقیماً به اداره کل ثبت ختراع قوه قضاییه مراجعه می کنند و ادعای اعضاء از طریق اداره کل یاد شده به سازمان منعکس می شود که در این قبیل از موارد نیز موضوع بلافاصله به هیئت داوری ارجاع و مراتب تایید یا عدم تایید نوآوری و خلاقیت به اداره کل ثبت اختراعات اعلام می شود.

علاقمندان می توانند جهت ثبت اختراع، نوآوری و یا اکتشاف خود، پس از تکمیل نمودن کاربرگ مربوطه به معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مراجعه نمایند.