شرح وظایف

شرح وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی

براساس قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اساسی وظایف مختلفی را برعهده دارد که در مصوبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۵ مورد اصلاح نیز قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از:

 

۱-       تعیین سیاست و خط مشی آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان در چهارچوب اهداف و وظایف

۲-       مطالعه، بررسی و تحقیق در امور آموزشی، فنی و تحقیقاتی بخش کشاورزی با بهره برداری از یافته های علمی و تحقیقاتی بمنظور ارایه راهکارهای مناسب در راستای اهداف و وظایف سازمان.

۳-       تلاش در جهت شناسایی و گسترش فناوریهای جدید در بخش کشاورزی.

۴-       تدوین کلیه برنامه و پروژه های حمایت از منابع پایه تجدید شونده براساس ملاحظات زیست محیطی.

۵-       تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مختلف آموزشی، فنی و پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۶-       برقراری تماس با مراکز، مجامع، واحدها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی به منظور جلب حمایت و همکاری آنان.

۷-       تنظیم برنامه های سالانه آموزشی و پژوهشی سازمان در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب.

۸-       ایجاد ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی و کشت و صنعت های کشاورزی به منظور شناسایی و همکاریهای متقابل آموزشی، فنی و پژوهشی.

۹-       تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف کشاورزی بمنظور ارایه پیشنهادات تخصصی لازم.

۱۰-   هماهنگی و ایجاد ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت ارزیابی برنامه های آموزشی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی آموزش عالی متناسب با نیاز بازار کار و ارائه گزارش و پیشنهادات لازم شورا

۱۱-   ارتباط با سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیگر استانها در تحقق اهداف معاونت و سازمان و ایجاد هماهنگی در جهت پیشبرد برنامه ها.

۱۲-   بررسی پیشنهادات واصله در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و سازمان.

۱۳-   مدیریت آزمونهای مورد نیاز سازمان و نظارت بر اجرا و ارزشیابی آنها.

۱۴-   تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازارکار برای اعضای سازمان.

۱۵-   بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی.

۱۶-   برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی که بصورت ملی و منطقه ای برگزار می شود.

۱۷-   تشکیل جلسات شورای آموزشی سازمان.

۱۸-   مشارکت فعال در تدوین ضوابط فنی و مهندسی فعالیت های مختلف کشاورزی با واحدها و سازمان های ذیربط.

۱۹-   بررسی خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور و ارایه پیشنهادات و نظرات کارشناسی سازمان به واحدهای ذیربط.

۲۰-   شناسایی، هدایت و حمایت از مبتکرین و مخترعین بخش کشاورزی.

۲۱-   سازماندهی و نظارت بر انتشارات سازمان.

۲۲-   نظارت و هماهنگی در امور رتبه بندی اعضاء سازمان.

۲۳-   پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان.