بیمه مسئولیت حرفه ای ۱۳۹۴

اسفند ۴, ۱۳۹۴
603 بازدید

ردیف شرح طرح یک طرح دو طرح سه ۱ مالی اشخاص ثالث ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ هزینه پزشکی کارشناس ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳ فوت و نقص عضو کارشناس ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  حق بیمه برای هر نفر ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۲/۶۶۰/۰۰۰ ۱/۴۶۰/۰۰۰ تخفیفات و اقساط آدرس: خیابان راه آهن، چهار راه سپه نرسیده به پل راه آهن همراه: […]

ردیفشرحطرح یکطرح دوطرح سه
۱مالی اشخاص ثالث۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲هزینه پزشکی کارشناس۵۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۳فوت و نقص عضو کارشناس۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
 حق بیمه برای هر نفر۳/۸۶۰/۰۰۰۲/۶۶۰/۰۰۰۱/۴۶۰/۰۰۰

تخفیفات و اقساط

آدرس: خیابان راه آهن، چهار راه سپه نرسیده به پل راه آهن

همراه: ۰۹۱۲۷۸۸۲۳۱۸

تلفکس: ۳۳۵۶۲۴۴۴-۰۲۸