جداول اجرایی پیمانکاران

براساس مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در سی و یکمین جلسه این شورا در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۱ به تصویب رسید، حداکثر مبلغ برآورد طرح و پروژه و مبلغ کل ظرفیت اجرای در سه حوزه پیمانکاری، مشاوره ای و مهندسین فنی مزرعه جهت اطلاع و بهره برداری اعضاء و کارفرما اعلام گردید، رعایت دقیق این جداول برعهده پیمانکاران، مشاوران و مسئولین فنی مزرعه می باشد و عدم رعایت آن در مراجعه ذیصلاح قابل پیگیری است.

پیمانکاران حقیقی

پیمانکاران حقوقی

مشاوران حقیقی

مشاوران حقوقی

مسئولین فنی مزرعه