دستورالعمل های رتبه بندی

رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی براساس آخرین اصلاحیه های دستورالعمل آن در سازمان استان البرز صورت می گیرد. متقاضیان دریافت رتبه از سازمان می توانند قبل، حین و یا بعد از انجام فرآیند مربوط به تعیین صلاحیتشان از سوی کارشناس و کمیته رتبه بندی سازمان با استفاده از دستورالعمل مربوطه به صورت نزدیک به واقعیت امتیازات خود را ارزش گذاری کرده و براساس آن سطح رتبه خود را در بخش های مختلف شناسایی نمایند و یا جهت آشنایی بیشتر درفرآیند رتبه بندی از این دستورالعمل ها استفاده نمایند.

 

 

دستورالعمل رتبه بندی مشاوره ای (اصلاحیه شماره ۶)

 

دستورالعمل رتبه بندی پیمانکاری (اصلاحیه شماره ۳)

 

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مهندسین فنی مزرعه (اصلاحیه شماره ۱)