راهنمای رتبه بندی مشاوره

راهنمای تعیین صلاحیت حرفه ای خدمات مشاوره ای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

(رتبه بندی مشاوره ای)

مقدمه:

به منظور آگاهی متقاضیان از فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای (رتبه بندی) مجموعه ای از اطلاعات و اقدامات مورد نیاز برگرفته از دستورالعمل مصوب در قالب این راهنمائی برای کمک به اعضاء تهیه گردیده است.

خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق، فرمهای مربوطه را مطابق ضوابط تکمیل و به واحد رتبه بندی تحویل نمایید.

کلیات و تعاریف:

مهندس مشاورحقیقی: شخص حقیقی با تحصیلات دانشگاهی حداقل لیسانس.

مهندسین مشاور حقوقی: شخصیت حقوقی است که برای انجام خدمات مشاوره ای طبق قوانین و مقررات مربوط بصورت شرکت در داخل کشور به ثبت رسیده باشد.

تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که در آن شرایط عمومی و فنی متقاضی مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد.

شاخص رتبه بندی: عددی است که رتبه هر یک از مشاوران حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر مشاوران تعیین و مشخص می نماید.

رتبه: عددی است که میزان توان فنی مشاوران حقیقی و حقوقی را در یک رشته یا گرایش معین نشان می دهد.

امتیاز: نمراتی است که به هریک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی که اصطلاحاً به آنها ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اطلاق می شود.

حدنصاب: حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتی است که هر مشاور حقیقی و حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند.

پایه: طبقه بندی شرکتهای مهندسین مشاور در یک رتبه می باشد و بر اساس امتیازاتی که شرکتهای مهندسین مشاور از افراد فنی لازم برای کسب رتبه تحصیل می کنند بر اساس حد نصاب امتیاز تعریف شده تعیین می گردد.

خدمات مهندسین مشاور: عبارت است از انجام مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای طرح توسط مشاوران حقیقی و حقوقی عضو سازمان استان.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران حقیقی:

 تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران ؛

نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر ؛

داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی ؛

عضویت در سازمان استان ؛

نداشتن سابقه محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از کارهای مهندسین مشاور و  عدم اشتغال به کار در شرکتهای پیمانکاری

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی:

شرکت در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد ؛

نداشتن محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای مهندسین مشاور ؛

عضویت در سازمان استان و  هیچکدام از شرکاء یا مدیران شرکت یا مؤسسه دارای سهام یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای پیمانکاری نباشند.

نحوه تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران حقیقی و حقوقی:

متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات به واحد رتبه بندی تحویل و رسید دریافت نماید.

یاد آوری: صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی توسط کمیته استعلام می گردد.

شاخص رتبه بندی مشاوران حقیقی  و حقوقی:

رتبه حقیقی

حداقل امتیاز مورد نیاز

 

رتبه حقوقی

پایه

حداقل امتیاز مورد نیاز

ممتاز

۲۴۰

۱

۱

۱۲۶۰

خبره

۲۰۰

۲

۱۰۸۰

۱

۱۶۰

۳

۹۰۰

۲

۱۲۰

۲

۱

۷۷۵

۳

۸۰

۲

۶۶۵

۳

۵۵۵

۳

۱

۴۳۵

۲

۳۳۵

۳

۲۳۵

•  انجام خدمات مطالعه ای، طراحی و نظارت براجرا ی طرحهاو پروژه های بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی که تعیین صلاحیت گردیده است؛

•  انجام خدمات مشاوره ای شامل برآورد، تهیه صورت وضعیت و رسیدگی به صورت وضعیت، تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرائی؛

• ارائه خدمات مشاوره ای در ارتباط با توجیه فنی اقتصادی طرحها؛

• ارائه خدمات مهندسی ارزش با توجه به گرایش تحصیلی یا رشته تخصصی تشخیص صلاحیت شده و

• همکاری با شرکت هاو مؤسسات مهندسین مشاور کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه مطالعه، طراحی و نظارت در طرحها و پروژه ها.

حدود خدمات و وظایف مشاوران حقوقی(شرکتها):

مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح را توجیه می نماید ؛

مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه ای ؛

مطالعات موضوعی، جامع، بخشی و میان بخشی ؛

تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی ؛

طراحی مفهوم، پایه، تفضیلی و اجرایی ؛ کنترل و تضمین کیفیت مهندسی ؛

نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری ؛

برنامه ریزی و کنترل پروژه ؛  خدمات مهندسی ارزش ؛

طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت ؛

خدمات مدیریت و مدیریت طرح ؛

خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی ؛

پایش و ارزشیابی طرحها ؛ خدمات مطالعات آماری ؛

تهیه اسناد و مدارک مناقصه و همکاری در برگزاری مناقصه ؛

عیب یابی پروژه های اجرا شده و پیشنهاد ترمیم آنها ؛

انجام خدمات تخصصی تحقیقاتی و  اظهار نظر نسبت به خدمات و کارهای انجام شده، در دست انجام و نحوه بهره برداری از آنها

عوامل امتیاز آور مشاوران حقیقی:

مقطع تحصیلی ؛

معدل ؛

تجارب مفید و مؤثر ؛

آزمون ادواری ؛

سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور و اجرائی ؛

سوابق مدیریت ؛

دوره های آموزشی ؛

مقالات علمی ؛

تحقیقات، تألیفات، ترجمه ها و طرحهای ارزنده ؛

حضور در سمینارها و کنفرانسها ؛

کسب رتبه در آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری ؛

کسب رتبه در المپیادهای معتبر جهانی و بین المللی دانشجویی و اختراعات، اکتشافات، تحقیق و به نژادگری (برگزیده مسابقات و جشنواره های معتبر داخلی و خارجی).

عوامل امتیاز آور مشاوران حقوقی:

مقطع تحصیلی و تجارب مفید و مؤثر مدیرعامل، هیئت مدیره و افراد فنی ؛ سوابق قراردادهای انجام شده در زمینه فعالیت های مهندسین مشاور توسط شرکت ؛ امکانات و تجهیزات شرکت ( مساحت دفترکار، کتابخانه، رایانه ، چاپگر، پلاتر و تجهیزات فنی و اداری)

یاد آوری: ارائه تمامی مدارک و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است .

گرایش رتبه بندی مشاوران حقیقی:

متقاضیان تعیین صلاحیت در امور مشاوره ای در گرایش تحصیلی مندرج در مدرک تحصیلی آنان رتبه بندی می گردند.

تبصره۱- در صورتیکه عضو حقیقی متقاضی رتبه بندی در سایر رشته ها یا گرایشهای تحصیلی بغیر از رشته یا گرایش مندرج در مدرک تحصیلی خود باشد با داشتن مجموع شرایط زیر می تواند برای رشته یا گرایش تحصیلی مورد نظر درخواست خود را ارائه کند:

• ارائه گواهی قبولی در آزمون ادواری در رشته یا گرایش تحصیلی مورد تقاضا.

• ارائه گواهی آموزشی غیر تکراری( از نظر محتوی و عنوان آموزش) در زمینه رشته یا گرایش مورد تقاضا به میزان ۳۰۰ ساعت.

• ارائه گواهی مستند در خصوص اشتغال به کار عملی در عرصه ها و واحدهای تولیدی فعال و دستگاههای اجرائی مرتبط با رشته یا گرایش مورد تقاضا حداقل به مدت ۱۰ سال.

تبصره۲- اعضای حقیقی فقط برای عناوین رشته ها و گرایش های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می توانند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کنند.

تبصره۳- هر عضو حقیقی فقط برای یک رشته یا گرایش تحصیلی می تواند درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی ارائه کند.

گرایشهای رتبه بندی مشاوران حقوقی(شرکتها):

اشخاص حقوقی می توانند با برخورداری از نیروی کارشناسی مورد نیاز برای گرایشهای زیر درخواست تعیین صلاحیت و رتبه بندی نمایند که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مطابق ضوابط و شرایط صلاحیت شرکت را بررسی می نماید.

• دام و طیور         • جنگل، مرتع و آبخیزداری

• شیلات و آبزیان   • محیط زیست و توسعه پایدار

• زراعت و باغبانی  • آب و خاک و امور زیربنائی و مکانیزاسیون

• علوم و صنایع کشاورزی     • آموزش، ترویج، پژوهش و فنآوری

• پارک و فضای سبز            • گیاهپزشکی

یاد آوری (۱) : برای رتبه بندی شرکت ها، کارشناسان شرکت باید از قبل تعیین صلاحیت و رتبه بندی شده باشند.

یاد آوری (۲) : مشاوران حقوقی حداقل باید دارای یک مشاور حقیقی عضو با رتبه ۲ مشاوران حقیقی باشند.

یاد آوری (۳) : افراد فنی امتیاز آور مشاوران حقوقی لازم است بطور تمام وقت در شرکت یا مؤسسه مهندسین مشاور حضور داشته باشند.لذا در محاسبه امتیاز افراد فنی مشاوران حقوقی امتیازی به شاغلین نیمه وقت تعلق نمی گیرد. احراز وضعیت اشتغال شاغلین تمام وقت با کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی می باشد.

یاد آوری (۴) : تعداد حداقل افراد فنی لازم بنحوی انتخاب می گردند که از هر رشته تحصیلی یک نفر در گروه افراد فنی لازم حضور داشته باشد.

راهنمای ثبت نام در سامانه رتبه بندی مشاوران