راهنمای رتبه بندی پیمانکاری

راهنمای تعیین صلاحیت حرفه ای خدمات پیمانکاری کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

(رتبه بندی پیمانکاری)

مقدمه:
به منظور آگاهی متقاضیان از فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای (رتبه بندی) مجموعه ای از اطلاعات و اقدامات مورد نیاز برگرفته از دستورالعمل مصوب برای راهنمائی و کمک به اعضاء تهیه گردیده است.
خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق، فرمهای مربوطه از قسمت دریافت کاربرگ تهیه و  مطابق ضوابط تکمیل و به واحد رتبه بندی تحویل نمایید.

کلیات و تعاریف:
پیمانکار حقیقی: عضو حقیقی است که برای انجام کار طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری دریافت می کند.
پیمانکار حقوقی: عضو حقوقی است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک با داشتن شرایط لازم گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاری دریافت می کند.
تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که در آن شرایط عمومی، فنی و تخصصی اعضای سازمان در زمینه پیمانکاری مورد بررسی و تأیید قرار    می گیرد و در مقایسه با سایر اعضاء تعیین و مشخص می گردد.
طبقه: عددی است که میزان توان فنی، اجرایی و مدیریت عضو حقیقی       (سازمان) را نشان می دهد.
یاد آوری: شاخص عددی طبقه بر حسب افزایش قدرت اجرایی کاهش    می یابد.
رتبه: عددی است که میزان توان فنی، اجرایی و مدیریتی اعضای حقوقی سازمان را نشان می دهد.
یادآوری: شاخص عددی رتبه، برحسب افزایش قدرت اجرایی کاهش     می یابد.
شاخص رتبه بندی: عددی است که رتبه یا طبقه هر یک از پیمانکاران  حقیقی و حقوقی را در مقایسه با سایر پیمانکاران تعیین و مشخص می نماید.
حد نصاب: حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتی است که هر پیمانکار حقیقی و حقوقی باید از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی کسب نمایند.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی:
 • تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛
• نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛
• داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی؛
• عضویت در سازمان استان؛
• نداشتن سابقه محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از  فعالیت های پیمانکاری؛
• عدم اشتغال به کار در شرکتهای مشاوره و عدم عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات مهندسین مشاوره فعال در رشته مرتبط با درخواست متقاضی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران.

شرایط عمومی تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقوقی:
• شرکت در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد؛
• نداشتن محرومیت، محکومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای پیمانکاری؛  • عضویت در سازمان استان؛
• هیچکدام از شرکاء یا مدیران شرکت یا مؤسسه دارای سهام یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای مهندسین مشاور عضو سازمان نباشند.

نحوه تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکارانحقیقی و حقوقی:
متقاضی باید فرم تقاضای رتبه بندی خود را تکمیل و به همراه مدارک و مستندات به واحد رتبه بندی تحویل و رسید دریافت نماید.

یاد آوری: صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی توسط کمیته استعلام می گردد.

شاخص طبقه بندی پیمانکاران حقیقی:

طبقه

حداقل امتیاز مورد نیاز

۱

۱۳۰۰

۲

۱۰۰۰

۳

۷۵۰

۴

۵۰۰

۵

۳۰۰

شاخص رتبه بندی پیمانکاران حقوقی:

طبقه

حداقل امتیاز مورد نیاز

۱

۹۶۰۰

۲

۸۳۰۰

۳

۶۵۰۰

۴

۴۹۰۰

۵

۳۵۴۰

۶

۲۰۷۰

۷

۱۱۱۰

۸

۵۱۰

حدود خدمات و وظایف پیمانکاران حقیقی و حقوقی:
•  اجرای طرحها و پروژه ها
۱-    عملیات اجرایی
۲-    مدیریت انجام عملیات اجرایی
•  نقشه برداری و ممیزی

گرایش رتبه بندی پیمانکاران حقیقی و حقوقی:
• امور زراعی؛
• امور باغبانی؛
• امور جنگل؛
• امور مرتع، آبخیزداری و بیابان زدائی؛
• صنایع کشاورزی، چوب و کاغذ و مکانیزاسیون؛
• شیلات و آبزیان، اجرای سایتهای پرورش آبزیان؛
• نگهداری و فرآوری، درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی؛
• بهسازی و اصلاح اراضی
• احداث و راهبری تأسیسات آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار؛
• ایجاد پارک، فضای سبز و نگهداری آن؛
• دامپروری؛
• امور گیاهپزشکی؛
• خدمات آزمایشگاهی ( خاکشناسی- گیاهپزشکی)؛
• آب و خاک و امور زیربنائی؛
• محیط زیست طبیعی؛
• ترویج و آموزش روستائیان و بهره برداران؛

یاد آوری (۱) : هر عضو حقیقی حداکثر در دو گرایش از گرایشهای فوق متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی خود و میزان سابقه کار می تواند تقاضای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی نماید.

یادآوری (۲): هر عضو حقوقی می تواند حداکثر در ده گرایش از گرایشهای فوق با توجه به برخورداری از نیروی کارشناسی شاغل تمام وقت درخواست رتبه بندی نماید.

عوامل امتیاز آور پیمانکاران حقیقی:
• سابقه کار مرتبط به صورت بیمه؛
• قراردادهای انجام کار پیمانکاری؛
• دوره های آموزشی؛
• آزمون ادواری؛

یادآوری: هر عضو حقیقی برای تشخیص صلاحیت در طبقه پنج باید حداقل دارای دوسال سابقه کار مفید و موًثر تخصصی باشد یا دوره کارورزی سازمان نظام مهندسی را گذرانده باشد یا فوق لیسانس باشد.

عوامل امتیاز آور پیمانکاران حقوقی:
• سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و پرسنل شاغل تمام وقت ؛
• میزان کارهای انجام شده شرکت؛
• دارائیهای شرکت (امکانات، تجهیزات، ماشین آلات و نقدینگی(

یاد آوری (۱) : ارائه تمامی مدارک و مستندات مرتبط به همراه فرم تقاضا ضروری است .

یادآوری (۲) : هر عضو حقوقی برای تشخیص صلاحیت و رتبه بندی در رتبه هشت باید یک کارشناس با سابقه کار حداقل ۲ سال در گرایش مربوط داشته باشد.