پروانه اشتغال اعضای حقوقی

مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال اعضای حقوقی

 

 

 

تکمیل فرم تقاضای دریافت پروانه اشتغال اشخاص حقوقی

تصویرکارت عضویت معتبر سازمان نظام مهندسی
تصویرکارت رتبه بندی سازمان نظام مهندسی برای متقاضیان خدمات مشاوره وخدمات مهندسی(اجرائی)
تصویرسندمالکیت یااجاره محل استقرارشرکت
تصویر آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت
فیش حق ابطال تمبر بمبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب اداره دارایی نزد بانک ملی ایران