پروانه اشتغال اعضای حقیقی

مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال اعضای حقیقی

 

 

تکمیل فرم تقاضای دریافت پروانه اشتغال

تصویرگواهی یا مدرک دال براشتغال دررشته کاری یافعالیت مورددرخواست
تصویرکارت عضویت سازمان نظام مهندسی
تصویرکارت رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کارشناسان خدمات مشاوره، پژوهشی ومدیریتی و‌خدمات اجرائی مهندسی کشاورزی
فیش حق ابطال تمبر بمبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب اداره دارایی نزد بانک ملی ایران