فرم انتقادات و پیشنهادات

راه اندازی نظام انتقادات و پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین:

در راستای استفاده بهتر از از نظرات و پیشنهادات کلیه اعضاء، پرسنل و مراجعه کنندگان محترم، به پیوست فرم پیشنهادات تنظیمی جهت اطلاع و بهره برداری لازم در سایت قرار گرفت

لازم به ذکر است به کلیه عزیزانی که پیشنهادات آنان مورد تصویب در نظام کمیته پیشنهادات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی قرار گیرد پاداشی مناسب با آن داده خواهد شد

فرم پیشنهادات