جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

اطلاع رسانی نظام مهندسی کشاورزی قزوین

دروس_و_اساتید
مراجعه به سایت زیر:
www.ibrc.ir
بخش آموزش، جذب مدرس دوره های علمی کاربردی