اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
475 بازدید

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ردیف نام نام خانوادگی ۱ مهران ابوذری ۲ طالب اسدی ۳ مجتبی ایاز ۴ حمیدرضا ایمانی ۵ سید علی بابایی ۶ ابراهیم باطومچی ۷ علیرضا بهرامی ۸ محمد پیله فروش ۹ امیر جمشیدی ۱۰ مسعود حداد ۱۱ سید عطاء […]

اسامی داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

ردیفنامنام خانوادگی
۱مهرانابوذری
۲طالباسدی
۳مجتبیایاز
۴حمیدرضاایمانی
۵سید علیبابایی
۶ابراهیمباطومچی
۷علیرضابهرامی
۸محمدپیله فروش
۹امیرجمشیدی
۱۰مسعودحداد
۱۱سید عطاء ا…خوانساری زاده
۱۲محمد علیدودانگه
۱۳علیراه انجام
۱۴مسعودربانی
۱۵حامدربیعی
۱۶شهرامرحمانی
۱۷محمدستاری
۱۸زهراسلیمانی
۱۹صابرسلیمانیها
۲۰محمدشاه باقی
۲۱علیرضاصفاری
۲۲علی اصغرعارفی
۲۳مهرزادعلیمحمدی
۲۴محمد رضاکریمی
۲۵فرزادکلهر
۲۶محمدگنجی
۲۷داودمحمد زمانی
۲۸محمد حسینمصلحی راد
۲۹حمید رضاموسوی
۳۰محمد حسیننامی
۳۱رضانوروزی
۳۲حمیدنوری نیا
۳۳محمدرضاورسه ای
۳۴علییوسف زاده
۳۵رقیهیوسفی