اطلاعیه فروشگاه های سموم کشاورزی

آبان ۵, ۱۳۹۵
65 بازدید

قابل توجه فروشگاه های سموم کشاورزی به اطلاع می رساند با عنایت به تهیه برچسب مخصوص فروشگاه مجاز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مقتضی است در اسرع وقت جهت دریافت برچسب مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی (خانم مهندس علیخانی) مراجعه نمایید.

قابل توجه فروشگاه های سموم کشاورزی

به اطلاع می رساند با عنایت به تهیه برچسب مخصوص فروشگاه مجاز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مقتضی است در اسرع وقت جهت دریافت برچسب مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی (خانم مهندس علیخانی) مراجعه نمایید.