افراد پذیرفته نشده در مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی

افراد پذیرفته نشده در مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی
شهریور ۴, ۱۳۹۶
516 بازدید

رد شدگان مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی

رد شدگان مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی