افراد پذیرفته نشده در مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی

افراد پذیرفته نشده در مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی
شهریور ۴, ۱۳۹۶
58 بازدید

رد شدگان مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی

رد شدگان مصاحبه دوره اول آزمون مسئولین فنی