اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی-ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت

اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی-ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت
تیر ۲۴, ۱۴۰۰
396 بازدید

‍ ✅در اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی-ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت در استان قزوین مطرح شد: ? علی اکبر مویدی معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی ارتباط تصویری در اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی- ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت در استان قزوین، از مراکز خدمات غیردولتی […]


‍ ✅در اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی-ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت در استان قزوین مطرح شد:

? علی اکبر مویدی معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی طی ارتباط تصویری در اولین نشست تخصصی طرح تحقیقی- ترویجی- توسعه ای افزایش تولید و بهبود کیفیت ذرت در استان قزوین، از مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مشاورین کشاورزی و پشتیبانان دانشی نام برد و بیان داشت: تجربیات موفق سه استان پایلوت طرح افزایش تولید ذرت در جلب مشارکت کشاورزان و کشاورزی قراردادی سرمشقی برای توسعه طرح در دیگر استانها قرار خواهد گرفت.

? در این نشست معاون علم و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در رابطه با جایگاه سازمانهای مشارکت کننده در طرح و لزوم تعامل بین رشته ای در مرحله آماده سازی، کاشت تا برداشت مزارع توضیحاتی ایراد نمود.

?️دکتر نوری همچنین بر اهمیت نقش مراکز خدمات غیردولتی کشاورزی و منابع طبیعی در انتقال دانش روز و نظارت بر مزارع جهت دستیابی به استانداردهای طرح اشاره کرد.

? علی ماهرخ رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه‌ای سازمان تحقیقات سهم استان قزوین را در تولید ذرت علوفه ای کشور ده درصد بیان کرد و بر لزوم افزایش بهره وری در مزارع با عملکرد متوسط جهت جبران کمبود نهاده های دامی تاکید کرد.

?شایان ذکر است در این نشست رییس سازمان نظام مهندسی، نمایندگان مراکز خدمات غیردولتی، مدیر شرکت خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی برتر استان، رئیس مرکز تحقیقات استان، معاونت باغبانی سازمان جهاد، مدیر هماهنگی ترویج جهاد استان، مدیران ادارات جهاد شهرستان ها، نیز حضور داشتند.