بار آموزی

بار آموزی
خرداد ۱۱, ۱۳۹۴
1045 بازدید

دوره های باز آموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که به منظور تکمیل وروزآمد کردن دانش ومهارت اعضاء ارائه می شود. محتوای این قبیل آموزشها معمولاً درامتداد آموزشهای قبلی اعضاء بوده وهدف آن یادآوری , تقویت وتحکیم آموخته های درست قبلی و تازه های علمی و فناوریهای جدیدی می باشد. در دوره های بازآموزی از […]

دوره های باز آموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که به منظور تکمیل وروزآمد کردن دانش ومهارت اعضاء ارائه می شود. محتوای این قبیل آموزشها معمولاً درامتداد آموزشهای قبلی اعضاء بوده وهدف آن یادآوری , تقویت وتحکیم آموخته های درست قبلی و تازه های علمی و فناوریهای جدیدی می باشد.

در دوره های بازآموزی از ۳ متد:

آموزش حضوری : دراین روش , فراگیران تمامی ساعات نظری و عملی را طبق برنامه در محیط های آموزشی ( کلاس , کارگاه , مزارع و… ) حضورخواهند داشت.

آموزش نیمه حضوری : دراین روش , فراگیران بخشی از ساعات آموزشی نظری وعملی را درمحیطهای آموزش ( کلاس , کارگاه , مزارع و… ) وبقیه ساعات دوره , از طریق نرم افزارهای آموزشی که به آنها ارائه خواهد شد. آموزش خواهند دید.

آموزش ( غیرحضوری ): دراین شیوه , محتوای دوره به نحوی تدوین می گردد که فراگیر بتواند بدون هدایت مستقیم مدرس, مطالب را از طریق نرام افزارهای آموزشی ( کتاب , مجازی , نوارهای ویدئویی , کاست و CD و… بیاموزد .

استفاده می گردد که شرکت در این دوره ها تنها برای اعضایی امکان پذیر است که در دوره های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور منطبق باشد