بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین

بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین
تیر ۲۰, ۱۴۰۰
408 بازدید

بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین ❇️نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به همراه نمایندگان اداره تعزیرات، حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین بازدید کرد. ❇️اکیپ گشت مشترک، ضمن بازدید و نظارت بر نحوه عملکرد واحدها در ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان، به شناسایی مراکز فاقد […]


بازدید از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین

❇️نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به همراه نمایندگان اداره تعزیرات، حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی از داروخانه های گیاهپزشکی شهرستان قزوین بازدید کرد.

❇️اکیپ گشت مشترک، ضمن بازدید و نظارت بر نحوه عملکرد واحدها در ارائه خدمات مطلوب به کشاورزان، به شناسایی مراکز فاقد مجوز ز و دارای تخلفات صنفی و ارائه تذکرات لازم و تشکیل پرونده پرداختند.
@Qazvin_snmk