بازدید معاونین سازمان مرکزی از استان

بازدید معاونین سازمان مرکزی از استان
آبان ۹, ۱۳۹۶
529 بازدید

بازدید معاونین سازمان مرکزی از استان آقایان دکتر رفیعی معاون آموزشی و پژوهشی، مهندس حقیقی معاون اداری و مهندس حسنی مسئول دفتر بازرسی و هماهنگی امور استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در روز سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲ در سازمان استان حضور یافتند. مهمانان در ابتدا با عملکرد و فرآیندهای جاری سازمان […]

بازدید معاونین سازمان مرکزی از استان

آقایان دکتر رفیعی معاون آموزشی و پژوهشی، مهندس حقیقی معاون اداری و مهندس حسنی مسئول دفتر بازرسی و هماهنگی امور استان های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در روز سه شنبه ۹۶/۰۸/۰۲ در سازمان استان حضور یافتند.

مهمانان در ابتدا با عملکرد و فرآیندهای جاری سازمان آشنا شده و سپس از مجموعه  دفتر نمایندگی و فروش تراکتور ، فروشگاه قطعات و تعمیرگاه سازمان بازدید نموده و پس از دیداری دوستانه با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان در بعدازظهر در جلسه شورای استانی شرکت نمودند و ضمن استماع گزارش عملکرد استان و دستور کار جلسه توسط رئیس سازمان و پیشنهادات اعضاء شورای استان نسبت به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود اقدام نمودند و در پایان نیز مهمانان از اماکن تاریخی شهر قزوین بازدید کردند.