برگزاری دوره آموزشی GPSتکمیلی

تیر ۲۳, ۱۳۹۴
815 بازدید

خبر آموزشی برگزاری دوره آموزشی GPSتکمیلی  دورۀ آموزشیGPS  تکمیلی با حضور آقای مهندس احمدی بعنوان مدرس در روز سه شنبه مورخ ۲۶/۳/۹۴ در محل سالن باغستان جهاد کشاورزی استان برگزار می گردد. به شرکت کنندگان در این دوره نیز گواهینامه آموزشی سازمان اعطاء می گردد.

خبر آموزشی

برگزاری دوره آموزشی GPSتکمیلی

 دورۀ آموزشیGPS  تکمیلی با حضور آقای مهندس احمدی بعنوان مدرس در روز سه شنبه مورخ ۲۶/۳/۹۴ در محل سالن باغستان جهاد کشاورزی استان برگزار می گردد. به شرکت کنندگان در این دوره نیز گواهینامه آموزشی سازمان اعطاء می گردد.