برگزاری مجمع عمومی سال ۱۳۹۸

آذر ۳, ۱۳۹۸
764 بازدید

مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ در محل سالن همایش جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ روز یکشنبه ساعت ۶ برگزار شد. ضمن ارائه عملکرد یک ساله سازمان توسط ریاست سازمان آقای مهندس خوش اخلاق، ارائه گزارش بازرس اسبق(مهندس مهرشاد عسگری) هیئت سنی برای نظارت بر روند انتخابات تشکیل شد. […]

مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ در محل سالن همایش جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ روز یکشنبه ساعت ۶ برگزار شد. ضمن ارائه عملکرد یک ساله سازمان توسط ریاست سازمان آقای مهندس خوش اخلاق، ارائه گزارش بازرس اسبق(مهندس مهرشاد عسگری) هیئت سنی برای نظارت بر روند انتخابات تشکیل شد. نامزدهای بازرسی سازمان آقایان مرتضی جعفری، مسعود حداد، مهرشاد عسگری و علی یوسف زاده به ترتیب حائز۳۸، ۱، ۱۴ ، ۱۹ رای شدند.ضمناً دو رای غیر قابل قبول بود و با اکثریت آرا آقای مرتضی جعفری به مدت یک سال به عنوان بازرس سازمان تعیین شدند.