تامین اجتماعی

تامین اجتماعی
اسفند ۳, ۱۳۹۶
700 بازدید

خبر فوری قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان با عنایت به توافق بعمل آمده فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان تامین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۶۷۸ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۷۲۶ مورخ ۹۶/۱۰/۰۴) این سازمان آمادگی دارد نسبت به معرفی اعضایی که فاقد رابطه مزد بگیری بوده و تحت […]

خبر فوری

قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان

با عنایت به توافق بعمل آمده فیمابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان تامین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره ۶۷۸ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۷۲۶ مورخ ۹۶/۱۰/۰۴) این سازمان آمادگی دارد نسبت به معرفی اعضایی که فاقد رابطه مزد بگیری بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار ندارند،

با لحاظ نمودن سایر شرایط قانونی اقدام نماید تا در چارچوب دستورالعمل اجرایی فوق الذکر(پیوست) مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گیرند.

متقاضیان جهت دریافت معرفی نامه می توانند به خانم رضازاده مراجعه نمایند.

پیوست