تسویه حساب مالیاتی سازمان

شهریور ۸, ۱۳۹۵
658 بازدید

تسویه حساب مالیاتی با حضور ریاست و مسئول امور مالی سازمان در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و از صورتهای مالی و عملکرد سازمان دفاع و با کاهش مبالغی از اصل مالیات عملکرد و تکلیفی و همچنین جرایم مربوطه بدهی های مالیاتی سازمان در سالهای ۹۰و ۹۱به طور کامل تسویه حساب گردید. همچنین با حضور […]

تسویه حساب مالیاتی

با حضور ریاست و مسئول امور مالی سازمان در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و از صورتهای مالی و عملکرد سازمان دفاع و با کاهش مبالغی از اصل مالیات عملکرد و تکلیفی و همچنین جرایم مربوطه بدهی های مالیاتی سازمان در سالهای ۹۰و ۹۱به طور کامل تسویه حساب گردید. همچنین با حضور در دفتر معاونت محترم ارزش افزوده اداره مالیات استان موضوع پرونده ارزش افزوده سازمان نیز مذاکره و پیگیری گردید.