تمدید مهلت ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

تمدید مهلت ثبت نام  دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار
شهریور ۴, ۱۳۹۶
549 بازدید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور – تمدید ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور – تمدید ثبت نام دوازدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار