جداول جدید پیشرفت فیزیکی دام

خرداد ۲۳, ۱۳۹۴
681 بازدید

پیشرفت فیزیکی گوسفند داشتی -۹۴ پیشرفت فیزیکی شیری -۹۴ پیشرفت فیزیکی پرواری-۹۴ پیشرفت فیزیکی بره پرواری-۹۴ پیشرفت تخمگذار برآورد پیشرفت فیزیکی مرغداریها

پیشرفت فیزیکی گوسفند داشتی -۹۴

پیشرفت فیزیکی شیری -۹۴

پیشرفت فیزیکی پرواری-۹۴

پیشرفت فیزیکی بره پرواری-۹۴

پیشرفت تخمگذار

برآورد پیشرفت فیزیکی مرغداریها