جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت گیاهان دارویی به ویژه مکانیزاسیون و فرآورده های گیاهان دارویی

جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت گیاهان دارویی به ویژه مکانیزاسیون و فرآورده های گیاهان دارویی
آبان ۱۶, ۱۴۰۰
336 بازدید

۱۸۵۶ تصویر نامه رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) با موضوع: جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت گیاهان دارویی به ویژه مکانیزاسیون و فرآورده های گیاهان دارویی مهلت ارسال ایده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲


۱۸۵۶

تصویر نامه رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی (سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی) با موضوع:

جشنواره ایده های برتر در حوزه های مختلف مرتبط با صنعت گیاهان دارویی به ویژه مکانیزاسیون و فرآورده های گیاهان دارویی

مهلت ارسال ایده: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲