رمضان

رمضان
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
878 بازدید

خبر آمد که مه خوب دعا می آید که ز انفاس خوشش بوی خدا می آید آسمان بارش باران خود آغاز نمود طایر قدس ببین غرق نوا می آید

خبر آمد که مه خوب دعا می آید
که ز انفاس خوشش بوی خدا می آید
آسمان بارش باران خود آغاز نمود
طایر قدس ببین غرق نوا می آید