دریافت معرفی نامه تامین اجتماعی از طریق سامانه سانکا

دریافت معرفی نامه تامین اجتماعی از طریق سامانه سانکا
اسفند ۳, ۱۳۹۹
1143 بازدید

تصویر نامه مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با موضوع دریافت معرفی نامه تامین اجتماعی از طریق سامانه سانکا

تصویر نامه مدیر عامل صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با موضوع دریافت معرفی نامه تامین اجتماعی از طریق سامانه سانکا