دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس)

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس)
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲
101 بازدید

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس) منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس) را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قرار داد.

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس) منتشر شد

🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم طوقه و ریشه (کپنودیس) را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قرار داد.