دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چغندرقند منتشر شد

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
182 بازدید

مدیریت تلفیقی کک چغندرقند ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چغندرقند منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چغندرقند را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir، بخش دستورالعمل های زراعی قرار داد.

مدیریت تلفیقی کک چغندرقند

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چغندرقند منتشر شد

🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت کک چغندرقند را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir، بخش دستورالعمل های زراعی قرار داد.