رعایت موارد نظارتی توسط کلیه فروشندگی های مجاز آفت کشهای گیاهی

تیر ۱, ۱۳۹۸
64 بازدید

نامه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مبنی بر رعایت موارد نظارتی توسط کلیه فروشندگی های مجاز آفت کشهای گیاهی

نامه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مبنی بر رعایت موارد نظارتی توسط کلیه فروشندگی های مجاز آفت کشهای گیاهی