روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک
اسفند ۵, ۱۳۹۷
3423 بازدید

با رویش هر جوانه ریشه هایمان را در زمین خواهیم گستراند چرا که نبض ما با هر نفس خاک می تپد و تفکر حیات بخش ما در رگ های گیاهان جریان می یابد روز مهندس بر کلیه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی مبارک  

با رویش هر جوانه ریشه هایمان را در زمین خواهیم گستراند چرا که نبض ما با هر نفس خاک می تپد و تفکر حیات بخش ما در رگ های گیاهان جریان می یابد

روز مهندس بر کلیه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی مبارک