سومین نشست هم اندیشی توسعه زراعت گیاهان دارویی

سومین نشست هم اندیشی توسعه زراعت گیاهان دارویی
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸
71 بازدید

سومین نشست هم اندیشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال ۱۳۹۸ با موضوع توسعه زراعت گیاهان دارویی. دبیر نشست آقای دکتر حسن بغدادی( رییس ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی استان. سالن باغستان جهاد کشاورزی استان قزوین.

سومین نشست هم اندیشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال ۱۳۹۸ با موضوع توسعه زراعت گیاهان دارویی. دبیر نشست آقای دکتر حسن بغدادی( رییس ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی استان. سالن باغستان جهاد کشاورزی استان قزوین.