شناسایی سموم غیرمجاز و جلوگیری از توزیع آنها

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
109 بازدید

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی با موضوع شناسایی سموم غیرمجاز و جلوگیری از توزیع آنها

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی با موضوع شناسایی سموم غیرمجاز و جلوگیری از توزیع آنها