ضرورت مالکیت اعضا بر تلفن همراه مندرج در سامانه

آبان ۱۶, ۱۴۰۰
478 بازدید

تصویر نامه معاون اداری و مالی سنم کشور با موضوع ضرورت مالکیت اعضا بر تلفن همراه مندرج در سامانه


تصویر نامه معاون اداری و مالی سنم کشور با موضوع ضرورت مالکیت اعضا بر تلفن همراه مندرج در سامانه