عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۹

عملکرد سازمان در سال ۱۳۹۹
فروردین ۱۶, ۱۴۰۰
740 بازدید

عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه صدور مجوز دام، طیور، شیلات، تولیدات گلخانه ای و قارچ و داروخانه گیاهپزشکی در سال ۱۳۹۹ Www.snmkq.ir @Qazvin_snmk Instagram: nezam.agri.ghazvin عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه های طرح نویسی، مسوؤلین فنی، کارشناس ناظر، آب و خاک،آموزش، برداشت […]

عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه صدور مجوز دام، طیور، شیلات، تولیدات گلخانه ای و قارچ و داروخانه گیاهپزشکی در سال ۱۳۹۹
Www.snmkq.ir
@Qazvin_snmk
Instagram: nezam.agri.ghazvin

عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه های طرح نویسی، مسوؤلین فنی، کارشناس ناظر، آب و خاک،آموزش، برداشت نقاط UTM و… در سال ۱۳۹۹
Www.snmkq.ir
@Qazvin_snmk
Instagram: nezam.agri.ghazvin