قابل توجه کلیه کارشناسان فعال در امور GPS و GIS ، طرح نویسی – بازدید کارشناسی و…..

آذر ۲۳, ۱۳۹۵
710 بازدید

قابل توجه کلیه کارشناسان فعال در امور GPS و GIS ، طرح نویسی – بازدید کارشناسی و….. به موجب نامه شماره ۹۵/۳۲۳۸/س/ن مورخ ۹/۹/۹۵ سازمان مرکزی درخصوص اجرایی شدن سامانه ارجاع کار در تمامی استان های کشور، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به پیگیری و اخذ کارت رتبه بندی و پروانه اشتغال اقدام نمایید. […]

قابل توجه کلیه کارشناسان فعال در امور GPS و GIS ، طرح نویسی – بازدید کارشناسی و…..

به موجب نامه شماره ۹۵/۳۲۳۸/س/ن مورخ ۹/۹/۹۵ سازمان مرکزی درخصوص اجرایی شدن سامانه ارجاع کار در تمامی استان های کشور، مقتضی است در اسرع وقت نسبت به پیگیری و اخذ کارت رتبه بندی و پروانه اشتغال اقدام نمایید. لازم به ذکر است شرایط اخذ کارت رتبه بندی و پروانه اشتغال در سایت سازمان نظام مهندسی استان و کشور موجود می باشد.