لزوم مراجعه صاحب پروانه های تاسیس

آذر ۹, ۱۳۹۵
618 بازدید

درخصوص لزوم مراجعه فوری صاحبان پروانه های تاسیس با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد (۲۰%) – درصورت عدم مراجعه و پیگیری پروانه مربوطه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد.

درخصوص لزوم مراجعه فوری صاحبان پروانه های تاسیس با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد (۲۰%) – درصورت عدم مراجعه و پیگیری پروانه مربوطه از درجه اعتبار ساقط و باطل خواهد شد.