متن انتهای نقشه ها

تیر ۵, ۱۳۹۵
1047 بازدید

این نقشه با توجه به درخواست و تعرفه متقاضی تهیه شده و ملاکی بر مالکیت و تصرف ایشان نبوده و هیچگونه مسئولیتی در خصوص سطوح و تداخل اراضی با سایر همسایگان متوجه کارشناس و تائید کننده نمی باشد دقت نقشه درحد عملکرد دستگاه GPS می باشد. نقشه فاقد مقیاس می باشد.   متن انتهای نقشه […]

  • این نقشه با توجه به درخواست و تعرفه متقاضی تهیه شده و ملاکی بر مالکیت و تصرف ایشان نبوده و هیچگونه مسئولیتی در خصوص سطوح و تداخل اراضی با سایر همسایگان متوجه کارشناس و تائید کننده نمی باشد
  • دقت نقشه درحد عملکرد دستگاه GPS می باشد.
  • نقشه فاقد مقیاس می باشد.

 

متن انتهای نقشه ها