متن انتهای نقشه

متن انتهای نقشه
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
764 بازدید

متن انتهای نقشه جهت درج در ذیل نقشه ها به شرح زیر می باشد ثبت نقاط با توجه به درخواست و تعرفه متقاضی تهیه شده و ملاکی بر مالکیت و تصرف ایشان نبوده و هیچگونه مسئولیتی در خصوص مساحت و حدود و ثغور اراضی با سایر همسایگان متوجه کارشناس و تائید کننده نمی باشد دقت […]

متن انتهای نقشه جهت درج در ذیل نقشه ها به شرح زیر می باشد

ثبت نقاط با توجه به درخواست و تعرفه متقاضی تهیه شده و ملاکی بر مالکیت و تصرف ایشان نبوده و هیچگونه مسئولیتی در خصوص مساحت و حدود و ثغور اراضی با سایر همسایگان متوجه کارشناس و تائید کننده نمی باشد
دقت نقاط برداشت شده درحد عملکرد دستگاه GPS دستی و شرایط منطقه ای می باشد.
هرگونه  قلم خوردگی یا مخدوش بودن نقشه مورد تایید نبوده و نقشه فاقد اعتبار می باشد
تصویر قطعه برداشت شده فاقد مقیاس می باشد.