محل برگزاری سیزدهمین آزمون طزاحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری حوزه استان البرز

محل برگزاری سیزدهمین آزمون طزاحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری حوزه استان البرز
آذر ۱۰, ۱۳۹۷
709 بازدید

محل برگذاری آزمون آبیاری ۱۳

محل برگذاری آزمون آبیاری ۱۳