مشارکت در اخذ سند اراضی کشاورزی

مشارکت در اخذ سند اراضی کشاورزی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
639 بازدید

تصویر نامه سازمان نظام مهندسی کشور به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع مشارکت در اخذ سند اراضی کشاورزی

تصویر نامه سازمان نظام مهندسی کشور به معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع مشارکت در اخذ سند اراضی کشاورزی