نشست آشنایی با مراحل صدور مجوز واحد های گیاهپزشکی و مباحث مرتبط با سموم

شهریور ۴, ۱۳۹۸
743 بازدید


چهاردهمین نشست هم اندیشی تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال ۹۸با عنوان آشنایی با مراحل صدور واحد های گیاهپزشکی و مباحث مرتبط با سموم روز چهارشنبه تاریخ ۹۸/۶/۶ در محل سالن باغستان جهاد کشاورزی استان برگزار خواهد شد.