نمونه قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن آوری در بخش کشاورزی

آبان ۱۶, ۱۴۰۰
256 بازدید

قرارداد سهم بری دانش از تولید تصویر نامه رییس سنم کشور با موضوع نمونه قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن آوری در بخش کشاورزی

قرارداد سهم بری دانش از تولید

تصویر نامه رییس سنم کشور با موضوع نمونه قرارداد انتقال و اشاعه دانش و فن آوری در بخش کشاورزی