کارگاه فنی کارشناسان ناظر دامپروری

کارگاه فنی کارشناسان ناظر دامپروری
آبان ۹, ۱۳۹۴
815 بازدید

کارشناسان محترم ناظردامپروری کارگاه آموزشی فنی – بازدیدهای کارشناسی روزسه شنبه ۱۲/۸/۹۴ساعت ۱۶سالن اجتماعات دامپزشکی حضور الزامی است.

کارشناسان محترم ناظردامپروری کارگاه آموزشی فنی – بازدیدهای کارشناسی روزسه شنبه ۱۲/۸/۹۴ساعت ۱۶سالن اجتماعات دامپزشکی حضور الزامی است.