✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تریپس لوبیا منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی تریپس لوبیا را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قرار داد.

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
441 بازدید

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تریپس لوبیا منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی تریپس لوبیا را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قرار داد.

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تریپس لوبیا منتشر شد

🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی تریپس لوبیا را در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قرار داد.