🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
103 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #صدور_مجوز #مراکز_خدمات #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی: 🔹افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با هدف برقراری نسبی عدالت و رفع انحصار و ایجاد شرایط برابر برای کلیه متقاضیان اخذ مجوز مرکز خدمات غیردولتی. ✅ […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#صدور_مجوز
#مراکز_خدمات
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی:

🔹افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با هدف برقراری نسبی عدالت و رفع انحصار و ایجاد شرایط برابر برای کلیه متقاضیان اخذ مجوز مرکز خدمات غیردولتی.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین