🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه آب و خاک:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
125 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #آب_خاک #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه آب و خاک: 🔹استفاده از کارشناسان آب و خاک جهت نمونه برداری از اراضی متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و گلخانه. 🔹تعیین دبی و آماربرداری از منابع آبی. 🔹طراحی خطوط انتقال آب با لوله. […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#آب_خاک
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه آب و خاک:

🔹استفاده از کارشناسان آب و خاک جهت نمونه برداری از اراضی متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و گلخانه.
🔹تعیین دبی و آماربرداری از منابع آبی.
🔹طراحی خطوط انتقال آب با لوله.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین