🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه محصولات گلخانه ای و تولیدات گیاهی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
139 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #گلخانه #محصول_سالم #صدور_مجوزها #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه محصولات گلخانه ای و تولیدات گیاهی: 🔹طراحی و ترسیم سایت پلان اتاق کارگری. 🔹 طراحی و ترسیم سایت پلان واحدهای گلخانه و قارچ. 🔹راه اندازی مشاوره و طراحی گلخانه توأم با ارائه نقشه اجرایی […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#گلخانه
#محصول_سالم
#صدور_مجوزها
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه محصولات گلخانه ای و تولیدات گیاهی:

🔹طراحی و ترسیم سایت پلان اتاق کارگری.
🔹 طراحی و ترسیم سایت پلان واحدهای گلخانه و قارچ.
🔹راه اندازی مشاوره و طراحی گلخانه توأم با ارائه نقشه اجرایی
🔹استفاده از توان فنی کارشناسان مسئول فنی واحدهای تولیدی گلخانه و قارچ.
‌ 🔹اخذ مجوز شرکت بازرسی از محصولات کشاورزی از اداره کل استاندارد.
🔹استفاده از ظرفیت فنی کارشناسان کشاورزی به عنوان کارشناس ناظر ویژه سازه گلخانه.
🔹 افزایش تعداد شرکت های پیمانکار گلخانه ساز همراه با احداث سازه گلخانه مهندسی شده .
🔹اخذ مجوز صدور مجوز سایبان محصولات زراعی و باغی همراه با بازدید؛ ترسیم سایت پلان و نظارت بر سازه سایبان.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین