سموم دیازینون و کلروپیریفوس تولیدی مجتمع آبیک

تیر ۱, ۱۳۹۸
566 بازدید

نامه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مبنی بر برآورد نیاز استان به سموم دیازینون و کلروپیریفوس تولیدی مجتمع آبیک  

نامه مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مبنی بر برآورد نیاز استان به سموم دیازینون و کلروپیریفوس تولیدی مجتمع آبیک