دوره توانمند سازی مدیران عامل و اعضای محترم شرکت های خدمات مشاوره ای

اسفند ۳, ۱۳۹۹
318 بازدید

اطلاعیه دوره توانمند سازی مدیران عامل و اعضای محترم شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی: آدرس سامانه جهت شرکت در دوره https://shak.iate.ir ورود به ویترین/شبکه آموزش کشاورزی/مراکز تحقیقات و آموزش استانی/مرکز قزوین دوره بیمه-۵

اطلاعیه دوره توانمند سازی مدیران عامل و اعضای محترم شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی:
آدرس سامانه جهت شرکت در دوره https://shak.iate.ir ورود به ویترین/شبکه آموزش کشاورزی/مراکز تحقیقات و آموزش استانی/مرکز قزوین

دوره بیمه-۵